معافیت مالیاتی فعالیت های فرهنگی دیجیتال

معافیت مالیاتی فعالیت های فرهنگی دیجیتال

کلیه ناشرین دیجیتال که پروانه فعالیت فرهنگی داشته باشند میتوانند عطف به تفاهم نامه معافیت مالیاتی فعالیت فرهنگی دیجیتال، معرفی نامه اخذ نمایند. معافیت مالیاتی بنابر اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اطلاع کلیه ناشرین دیجیتال محترم می رساند که عطف به تفاهم نامه معافیت مالیاتی فعالیت فرهنگی دیجیتال (معافیت موضوع بند (ل) ماده [...]